giới thiệu

  • Giới thiệu về chương trình tiếng anh

    Giới thiệu về chương trình tiếng anh

    Các khóa học tiếng Anh do tổ tiếng Anh thuộc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế tổ chức đào tạo liên tục khai giảng với mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh mọi cấp độ cho sinh viên. Ngoài những khóa học Tiếng  Anh giao tiếp cơ bản,chúng tôi còn tổ chức các lớp A1, A2, B1, B2, TOEIC, … Đọc Thêm